Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

I.
Alapvető rendelkezések

A jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató alapján kezelt személyes adatok adatkezelője a Mérőmókus Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 7. 1. em. 6., cégjegyzékszám: 01–09–340001, adószám: 26700889–2–43, a továbbiakban Adatkezelő vagy Mérőmókus Kft.) és mint ilyen, felelős annak biztosításáért, hogy az adatkezelésre az alkalmazandó jogszabályoknak, így a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információsza­badságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) megfelelően kerüljön sor. A Mérőmókus Kft. mint – a GDPR-rendelet 4. cikk (7) bekezdése és az Infotv. 3. cikk 9. pontja szerinti értelemben vett – adatkezelő tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelme iránt. Felhasználói fiók regisztrálásával a felhasználó (a továbbiakban Ön vagy Felhasználó) elfogadja, hogy a Mérőmókus Kft. az alábbi rendelkezéseknek megfelelően kezeli személyes adatait. Kérjük, hogy olvassa el az Általános szerződési feltételeket (a továbbiakban Felhasználási feltételek vagy ÁSZF) mielőtt elolvassa a jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót. Kattintson ide a Felhasználási Feltételek megjelenítéséhez. A fentiekre tekintettel a Mérőmókus Kft. a GDPR 13. cikke és az Infotv. 20. §-a alapján az alábbi tájékoztatást adja.

II.
Kezelt személyes adatok köre

A jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban a „személyes adatok“ kifejezés olyan információt jelent, amely önmagában vagy más információkkal együtt felhasználható egy természetes személy azonosítására, valamint bármely egyéb olyan adatot is jelent, amely a Mérőmókus Kft.-re alkalmazandó jog szerint, beleértve a GDPR rendeletet is, személyes adatnak minősül. A jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató továbbá minden olyan személyes adatra kiterjed, melyet az alkalmazandó jog szerint Önnel, mint Felhasználóval kapcsolatban bármilyen formában kezelnek, beleértve a Mérőmókus Kft. által gyűjtött, megőrzött, tárolt, továbbított, nyilvánosságra hozott vagy más egyéb módon felhasznált személyes adatokat is. Az adatkezelő kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli, amelyeket Ön megad a számára, illetve azokat, amelyeket a szolgáltatás megrendelése miatt adott meg a Felhasználó, úgy mint alapvető személyes adatok (vezetéknév, keresztnév); kapcsolatfelvételi adatok (e-mail); vásárlási előzmények részletei (előfizetés megléte, illetve egyedi vásárlások) és webhelyünk látogatási előzményei.

III.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Az Ön személyes adatainak kezelését az alábbi elvek határozzák meg:
a) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átlátható módon kell végezni.
b) Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet és ezekkel a jogszerű célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezelhetők.
c) Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljának szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és a szükségesre kell koncentrálódniuk.
d) Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
e) Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelése közérdekű archiválás célból, tudományos és történeti kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
f) Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését olyan módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
g) Elszámoltathatóság elve: Az Adatkezelőnek kell bizonyítani azt, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályban foglaltaknak megfelel, továbbá képesnek kell lennie arra, hogy e megfelelést igazolja.

IV.
Az adatkezelés időtartama

A Mérőmókus Kft. a szerződésben vállalt kötelezettségeinek végrehajtása során birtokába jutott személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli és tárolja. Amennyiben jogszabály valamely személyes adat tekintetében őrzési időt állapít meg, az adatkezelés időtartama a jogszabályban megjelölt őrzési időhöz igazodik.

V.
Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:
a) A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont,
b) Kapcsolattartás: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
c) Munkavállalók adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
e) Marketing tevékenység: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Adatkezelő marketing tevékenység céljából Facebook oldalt is üzemeltet.
f) Szerver naplózás, „sütik“ használata: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

VI.
Cookies (Sütik használata)

A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. A hatályos jogi előírások szerint cookie-kat csak az Ön hozzájárulásával lehet tárolni az eszközein, kivéve azokat az eseteket, amikor a cookie használata kizárólag a jelen honlapon keresztül elérhető szolgáltatás nyújtása céljából szükséges. Minden esetben van rá lehetősége, hogy eldöntse elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A legtöbb böngésző lehetőséget ad a cookie-k használatának szabályozására. A böngésző beállításával elkerülheti a cookie-k használatát. Minden egyes böngésző esetében más és más módon lehet beállítani a cookie-k tiltását, ezért olvassa el a böngészőben a “Help” vagy azzal egyenértékű menü alatt található további tájékoztatást. A cookie-k lehetnek állandó (alapvető) vagy ideiglenes cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, 1×1 transparent GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű áttetsző kép, mely a honlap része, de ez észrevehetetlen. Használatukkal a számítógép IP-jét, a meglátogatott oldal URL-jét, a látogatás időtartamát, a böngésző típusát képes felismerni. Az alapvető sütik biztosítják például a bejelentkezés és a felhasználói fiókkal történő regisztráció lehetőségét. Ezeket az adatokat az Adatkezelő dolgozza fel a szerződés teljesítése és a termékajánlatok megvásárlásának biztosításához fűződő jogos érdek miatt. Az Adatkezelő funkcionális sütijei értékelik a forgalmat és javítják a weboldal működését, emlékeznek a nyelv és egyéb felhasználói beállításokra. A webhely optimalizálása, felhasználói profilok létrehozása és szolgáltatásai fejlesztése érdekében a Mérőmókus Kft. webes elemző eszközöket, különösen a Google Analytics és a Facebook Pixel szolgáltatást használja. Az ezen eszközök által használt analitikus sütikből nyert adatok névtelenek. Ezeket az adatokat az adatkezelő jogos érdekében dolgozza fel. A Google Analytics által használt cookie-k törlése az alábbi honlapon lehetséges: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout . A Facebook Pixel által használt cookie-k törlésa az alábbi honlapon lehetséges: https://www.facebook.com/…929738210704 . Ha az Adatkezelő sütijei le vannak tiltva, a webhely látogatója nem tudja teljes

mértékben kihasználni a weboldal funkcionalitását. Az analitikus sütik kikapcsolásakor a webhely látogatója elveszíti az ajánlat testreszabásának lehetőségét. A webhely látogatója beleegyezik abba, hogy a böngésző beállításaival továbbítsa az adatokat a marketing sütikről a reklámra és a közösségi hálózatokra. A böngésző beállításával befolyásolja más sütik működését is.

VII.
Email üzenet útján küldött kereskedelmi kommunikáció

Lehetséges, hogy üzleti/marketing célból az Adatkezelővel vagy annak termékeivel kapcsolatos információkról, ajánlatokról és frissítésekről fog e-mail üzenetet küldeni az Ön részére az Adatkezelő a regisztrációkor megadott e-mail címre. Ez az e-mail üzent útján küldött kereskedelmi kommunikáció nem kéretlen kereskedelmi kommunikáció. Az Adatkezelő jogos érdekében küldi el őket. A felkínált termékekhez (filmekhez) nem köthető e-mail üzenet útján küldött kereskedelmi kommunikációt az Adatkezelő belegyezés alapján küldi a Felhasználóknak. Önnek joga van bármikor leiratkozni az e-mail üzenet útján küldött kereskedelmi kommunikációról a kapott e-mail üzenetben található linkre kattintva vagy a felhasználói fiókjában a beállítások módosításával.

VIII.
Személyes adatok címzettjei (alvállalkozók)

A személyes adatok címzettjei olyan személyek, akik részt vesznek a szolgáltatás nyújtásban, a szerződéses kifizetésekben és marketing szolgáltatások nyújtásában. Az Adatkezelő nem szándékozik továbbítani személyes adatait harmadik országba (egy EU-n kívüli országba) vagy egyéb nemzetközi szervezethez.

IX.
Az Önt megillető „érintetti jogok“

Tájékoztatjuk, hogy Önnek a személyes adataihoz kapcsolódóan mint érintettnek a GDPR 15–21. cikkeiben meghatározott különös jogai vannak (a továbbiakban: Érintetti jogok). Az Érintetti jogok legalább az alábbiakra terjednek ki:
a) Hozzáférési jog: Ön jogosult az adatok megismerésére, tájékoztatást kérni arról, hogy történik-e adatkezelés.
b) A kiigazítás, helyesbítés joga: Ön kérheti az Adatkezelő fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy E-mailben, hogy az elavult vagy helytelen adatait kiigazítsa, aminek indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz Adatkezelő.
c) A törléshez és “az elfeledtetéshez való jog” (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén): Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk adatainak haladéktalan törlését, ha személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat begyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy visszavonja az adatkezelési hozzájárulását, illetve tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy felmerül a jogellenes adatkezelés, valamint az adatok törlését jogszabály írja elő, amelynek indokolatlan késedelem nélkül eleget is tesz az Adatkezelő. Adatainak törlését a cinego@cinego.hu címen kérheti.

Az „elfeledtetéshez való jog“ azt jelenti, hogy amennyiben Ön az adatok törlése mellett kéri, úgy az Adatkezelő az esetlegesen nyilvánosságra hozott személyes adatot nem csak törli saját rendszeréből, hanem az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

d) Az adat kezelésének korlátozásához való jog: Önnek lehetősége van az alábbi esetekben korlátozni Adatkezelő adatkezelési tevékenységét:
• Ön vitatja az érintett személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• felmerül annak a lehetősége, hogy az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor Ön ellenzi az adatok törlését, akkor ehelyett kérheti azok felhasználásának korlátozását;
• Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön, a korlátozást megalapozó jogos indokaival szemben. Tájékoztatjuk Önt, hogy ha az Ön adatainak kezelése a fentiek szerint korlátozás alá esik, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi esetekben kezelheti Adatkezelő:
• az Ön hozzájárulásával, vagy
• Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
• más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
• az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Amennyiben Ön a fentiek szerint kérte az adatai kezelésének korlátozását, úgy az adatkezelés korlátozásának esetleges feloldásáról Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt a megadott elérhetőségein. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a fentiek szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel az érintett személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ezen felül, ha Ön kérelmezi, akkor Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az érintett címzettekről.

e) Önnek joga van a személyes adatainak direkt marketing célokra való használatának megtiltásához.
f) Az adathordozhatóság joga:
• Ön jogosult, az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban másolatot kérni vagy kérni azok átadását,
• Ön jogosult személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadását, vagy ennek megtiltását kérni.
g) Ön tiltakozhat személyes adatainak használata ellen.
h) Panaszjog: Ön panasszal fordulhat az illetékes adatvédelmi fő felügyeleti hatósághoz, amely jelen esetben a NAIH.

X.
Egyéb rendelkezések

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételét megelőzően adunk külön tájékoztatást. Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a felügyeleti hatóság (a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

XI.
A Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot jelen Tájékoztató módosítására, de kötelezettséget vállal azok nyilvánosságra hozatalára és közzétételére. A mindenkori hatályos Tájékoztató a Társaság honlapján, a http://cinego.hu/gdpr weboldalon érhető el.

XII.
Jogorvoslati tájékoztatás:

Információ, panasz: Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolódó jogai sérültek, tájékoztatásért, valamint jogainak gyakorlásáért a Társaság Adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. A Társaság adatvédelmi ügyekben az info@cinego.hu e-mail címre küldött levél útján kereshető fel. Hatóságnál panasz: Továbbá, panasz benyújtására a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál van lehetőség. A Hatóság csak abban az esetben vizsgálja ki a hozzá benyújtott panaszokat, amennyiben a Hatóságnál tett bejelentést megelőzően az érintett fél már megkereste az Adatkezelőt a panasszal érintett jogainak gyakorlásának kapcsán. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
• Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
• Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági út: A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kártérítéshez és sérelemdíjhoz való jog: Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön kötelező adatvédelmi – így különösen a GDPR és az Infotv. fent hivatkozott – előírások megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért Adatkezelőtől vagy az érintett adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult, valamint a Ptk. 2:52. §-a alapján személyiségi jogainak megsértése esetén sérelemdíjat is követelhet. Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a jogszerűtlen adatkezelés okozott. Az érintett adatfeldolgozók csak abban az esetben tartoznak felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartották be a GDPR-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyták vagy azokkal ellentétesen jártak el. Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a fentiek szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

XIII.
A személyes adatok biztonsága

Adatkezelő kijelenti, hogy meghozott minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést a személyes adatok védelme érdekében. Adatkezelő adminisztrátora megtette a megfelelő műszaki intézkedéseket az adattárolás és a személyes adatok papírformában történő tárolásának biztosítása érdekében. Adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

XIV.
Záró rendelkezések

Adatkezelő jogosult bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót. Jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 2020.03.31. napján lépett hatályba és visszavonásig érvényes.