Általános Szerződési Feltételek

I.
Bevezető rendelkezések

A Mérőmókus Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 7. 1. em. 6., cégjegyzékszám: 01–09–340001, adószám: 26700889–2–43, a továbbiakban Szolgáltató vagy Mérőmókus Kft.) és Ön mint természetes személy (a továbbiakban Felhasználó) között Cinego néven audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtására jött létre szerződés, amely biztosítja a www.cinego.hu címen vagy a Szolgáltató által kijelölt egyéb weboldalon elérhető tartalmak megtekintéséhez, letöltéséhez, illetve kölcsönzéséhez való jogosultságát (a továbbiakban Szolgáltatás). A Szolgáltatás tárgyában létrejött szerződésre nézve jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

Az ÁSZF szabályozza a Felhasználó és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit a következő szolgáltatások nyújtásában
audiovizuális mű lejátszását online lejátszón („stream“) éves vagy havi megújulású előfizetés keretében (a továbbiakban Előfizetés),
egy adott MP4 audiovizuális mű egyedi megvásárlása és egyidejű letöltése egy adott eszközre (a továbbiakban Letöltés),
egy adott MP4 audiovizuális mű egyedi megvásárlásának időtartamától számított 30 napos kölcsönzése (a továbbiakban Kölcsönzés), ahol nincs más időkorlát feltüntetve, illetve abban az esetben, ha a film hátralévő licensz ideje nem kevesebb 30 napnál

Ezeket a szolgáltatásokat a www.cinego.hu weboldal biztosítja. A Szolgáltatások Felhasználóira nézve a jelen ÁSZF szerinti szerződéses kötelezettségek vonatkoznak. A Felhasználók ÁSZF-ben foglalt szerződéses kötelezettségeinek megszegés esetén a Szolgáltató az ÁSZF-ben foglalt előírásoknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jogosult eljárni. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF elutasítása esetén a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatást használni.

II.
A Szolgáltató használati feltételei

A Szolgáltató csak azoknak az audiovizuális műveknek az elérését teszi lehetővé, amelyekre az arra feljogosított szervezetek által kiadott licenszek alapján jogosult (a továbbiakban Tartalom). Minden Tartalom kizárólag magánszemélyek (Felhasználók) személyes felhasználására szolgál. A Tartalom kereskedelmi vagy üzleti felhasználása, nyilvános felhasználása vagy széles körű használata kifejezetten tilos. A Felhasználó nem jogosult továbbá a Tartalmat terjeszteni, lemásolni, rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni a jelen ÁSZF-fel és a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes módon. A Felhasználó és a Szolgáltató között a www.cinego.hu honlapon történő regisztráció véglegesítését követően jön létre a szerződés. A Felhasználó ezzel egyidejűleg hozzájárul az elektronikus úton történő kommunikációhoz is a szerződéses felek között (e-mail, telefon). Az elektronikus úton zajló kommunikációval járó esetlegesen felmerülő költségek megfizetése a Felhasználót terheli. A Felhasználó fiókjával kapcsolatos információkat (pl. számlák, jelszóváltások, visszaigazoló üzenetek vagy értesítések) kizárólag elektronikus formában, email üzenetben küldjük, a regisztráció során megadott e-mail címre.

III.
Kiskorúak védelme

A Társaság vállalja, hogy a magyar Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban NMHH) a médiaszolgálta­tásokról és a tömegkommuniká­cióról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9. § (8) bekezdése alapján a kiskorúak védelmében alkalmazott korhatár-besorolásnál irányadó részletes szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási gyakorlatának fő elvi szempontjairól közzétett ajánlását követve feltünteti a kínálatában szereplő műsorszámok címe mellett a televízióban használatos jelzéseket. Így különösen az alábbi jelzéseket alkalmazza a Társaság:
• I. kategória – nincs jelzés,
• II. kategória – 6 éven aluliak számára nem ajánlott (sárga körgyűrűben 6-os szám),
• III. kategória – 12 éven aluliak számára nem ajánlott (sárga körgyűrűben 12-es szám),
• IV. kategória – 16 éven aluliak számára nem ajánlott (sárga körgyűrűben 16-os szám),
• V. kategória – 18 éven aluliak számára nem ajánlott (piros körgyűrűben 18-as szám).

IV.
Előfizetés, egyszeri díj és fizetési feltételek

A Szolgáltatás használatához internet-hozzáféréssel és a Szolgáltatás használatára beállított eszközzel kell a Felhasználónak rendelkezni.

Az Előfizetés havi vagy éves megújulású, egyebekben addig tart, amíg meg nem szüntetik. A Szolgáltatás használatáért fizetendő Előfizetés az alábbi feltételekkel valósul meg
A felhasználó előfizethet egy hónapra vagy egy évre.

o A választott szolgáltatási előfizetés – akár havi, akár éves – automatikusan megújul (azaz havi előfizetés esetén minden naptári hónapban, vagy éves előfizetés esetén minden tizenkét egymást követő naptári hónapban), amíg nem törli előfizetését.
o Előfizetését bármikor lemondhatja, amely akkor lép hatályba, amikor a jelenlegi, már megkezdett érvényes előfizetési időszak lejár. A Szolgáltató nem nyújt pénzbeli vagy egyéb kompenzációt az előfizetés kihasználatlan­ságáért vagy lemondásáért. A Felhasználó az „Előfizetés megszakítása” gombbal lemondhatja az előfizetést a www.cinego.hu honlapon.
o A Felhasználó Előfizetést is ajándékozhat egy másik Felhasználó részére – ebben az esetben a rendszer egy speciális elektronikus kódot generál az előfizetés megfizetésével egyidejűleg, küldje el a címzettet e-mailben; a kód aktiválásakor az előfizetés elindul.

Az audiovizuális műveknél minden esetben meghatározásra került a Letöltés és a Kölcsönzés esetére az egyszeri díjuk. Az egyszeri díj a Tartalomnál mindig feltüntetésre kerül a www.cinego.hu honlapon.

Az előfizetési és az egyszeri díjakat online bankkártyás fizetési módszerrel fizethetik meg a Felhasználók. Az online bankkártyás fizetések a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A bankkártyás fizetési szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

V.
Kártérítési kötelezettség

A Felhasználó vállalja, hogy megtérít a Szolgáltatónak és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et, megsértette az irányadó jogszabályokat, vagy megsértette bármely harmadik fél jogait.

VI.
A személyes adatok védelme

A személyes adatainak védelméről tájékoztatást a http://www.cinego.hu/gdpr hivatkozáson található Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató című szabályzatunkban olvashat.

VII.
Az árakban és a fizetési feltételekben történő változás

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás árainak módosítására. Ebben az esetben a Felhasználókat e-mailben (a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címen) legalább egy naptári hónappal az árváltozás első napja előtt értesítik. Az árváltozással kapcsolatban felmerült vita esetén a következő időszakra szóló Előfizetés az árváltozás első napjáig megszakítható. Az Előfizetés a http://www.cinego.hu/profil honlapon az „Előfizetés lemondása“ gombbal lemondható. Ha a Felhasználó nem szakítja meg előfizetését, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadja az új árakat és a tényleges árváltozás kezdetétől az új árak vonatkoznak rá is. A Szolgáltató megváltoztathatja a fizetési feltételeket és a Felhasználók esetében vállalja, hogy a változtatásokról legalább egy hónappal annak hatálybalépése előtt értesíti e-mailen (a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címen) a Felhasználókat. Ha a Felhasználó nem ért egyet az újonnan beállított fizetési feltételekkel és ezt a tényt az info@cinego.hu e-mail címre történő bejelentéssel – még a feltételek változásának hatálybalépését megelőzően – közli a Szolgáltatóval, a szerződés megszűnik a Felhasználó és a Szolgáltató között. Ha a Felhasználó nem él ezen lehetőségével a megadott határidőn belül, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadja az újonnan meghatározott fizetési feltételeket és így a korábban létrejött szerződés a Felhasználó és a Szolgáltató között továbbra is érvényben marad.

VIII.
Panasz

A Felhasználó elektronikus úton panaszt nyújthat be az ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásny­újtással kapcsolatos ügyekben a következő e-mail címre: info@cinego.hu A panaszt a Szolgáltató annak kézhezvételtől számított 30 munkanapon belül kivizsgálja, de ez az időszak meghosszabbítható, ha a panasz kivizsgálása hosszabb időt venne igénybe. A Felhasználót a panasz kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül értesíti a Szolgáltató a panasz kivizsgálási idejének meghosszabbításáról vagy elutasításáról. Abban az esetben, ha ezt a Felhasználó a panasz benyújtásakor kifejezetten kéri, akkor a Szolgáltató indokolt panasz esetén, azzal összefüggésben visszatéríti a szolgáltatásért már megfizetett árat.

IX.
A weboldalunkon található internetes hivatkozások

A www.cinego.hu weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A Szolgáltatónak az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni.

X.
Felelősségkor­látozás, üzemzavarok és kimaradások

A Szolgáltató a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást vagy ugyan igénybe tudja venni a Szolgáltatást, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek a Szolgáltató érdekkörén kívül esnek. A Szolgáltató továbbá kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek a Szolgáltató érdekkörén kívül esnek, így például olyan hibák esetén, amelyek amiatt következtek be, mert a Felhasználó nem jóváhagyott eszközt használ, vagy amelyek felmerülése a Felhasználónak vagy harmadik személynek róható fel. A vis major a Szolgáltató érdekkörén kívül eső ok. Nem jár kártérítés a Felhasználók részére a Szolgáltatás karbantartása céljából szükséges kimaradások időtartama miatt. Ha a Szolgáltatás egybefüggő 24 órát meghaladó mértékben nem használható olyan üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, amelyekért a Szolgáltató a felelős, azon Felhasználók, akik ezt kérik, időarányos előfizetési díj kompenzációra jogosultak. Ha a Szolgáltatás
- egybefüggő 3 napot meghaladó mértékben vagy
- bármely naptári hónapban legalább 10 napon nem használható olyan üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, melyekért a Szolgáltató a felelős, a Felhasználók jogosultak a Szerződéstől elállni visszamenőlegesen attól a naptól kezdve, hogy az utolsó előfizetési díj levonásra került (a továbbiakban Megszűnés Napja). A Felhasználók jogosultak a Megszűnés Napját követő időszakra vonatkozóan megfizetett előfizetési díjat visszakövetelni. A Szerződés megszűnése esetén az előfizetési díj visszatérítése arra a fizetési eszközre kerül teljesítésre, amely fizetési eszközt a Felhasználó kiválasztott az előfizetési díj megfizetésére.

Amennyiben a Szerződés nem kerül megszüntetésre, az előfizetési díj kompenzációra az alábbi módon kerülhet sor
kompenzáció összege a következő havi előfizetési díjból kerül levonásra.

XI.
Joglemondás kizárása

Ha a Szolgáltató nem követeli szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmi módon nem érinti a Szolgáltatónak a szerződésben biztosított jogait.

XII.
Záró rendelkezések

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF megsértésével járó bármely tevékenységét, amely veszélyeztetheti a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás zavartalan működését, vagy szerzői jogokat, mások jogait, Szolgáltató a jelen ÁSZF megsértésének tekinti, ezért jogosult korlátozni a Felhasználót ebben a tevékenységében. Ilyen korlátozás elsősorban a Szolgáltató szolgáltatásaihoz való hozzáférés megakadályozása. A Szolgáltató jogosult intézkedéseket hozni ezen felhasználói tevékenységek azonnali korlátozására. Abban az esetben, ha részleges érvénytelenség esete merülne fel a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezése(i) érvénytelennek, hatálytalannak, jogellenesnek vagy végrehajthata­tlannak minősül(nek), az nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét, hatályosságát, jogszerűségét és végrehajthatóságát. A Szolgáltató időről időre módosíthatja az általános szerződési feltételeket. Az ilyen változtatások esetén a hatályba lépést megelőzően legalább 30 nappal értesítést küldünk a Felhasználók számára a regisztrációkor megadott e-mail címükre. Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók.

Hatály: 2020.03.31. napján lépett hatályba.